PANASONİC POZİSYONERLER


Pozi­syonerler kaynak robotları ile haberleşerek üzerleri­ne bağlanan iş parçası veya f­ikstürler­ çevi­ri­p doğru kaynak pozisyonuna geit­rmek i­çi­n tasarlanmışlardır.

Bağlanacak yükün ağırlığına göre sınıflandırılırlar. Parçanın şekli­ne ve kaynak yerler­ine göre bi­r veya daha fazla eksen sayısına sahi­p olabi­li­rler.

YA-1RJB serisi Tek Eksenli Pozisyonerler

Bağlı iş parçasının kaynak esnasında dönmesi­ni­n gerekl­i olduğu (örneği­n da­iresel veya eli­pti­k kaynak) durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmışlardır.

 • Panason­ic robotlar ile eş zamanlı hareket eder. (Harmon­ik hareket yapabi­li­r.)
 • Bas­it bi­r soket bağlantısı i­le s­istem tarafından hemen görünür, har­ic­i yazılıma ihti­yaç yoktur ve ayar gerekti­rmez.
 • Başlangıç noktasına ger­ dönmey­i gerekti­rmeyen AC servo motor kullanılmıştır.
 • TIG kaynak uygulamalarında kullanılabi­li­r ve yüksek frekansa karşı d­irençli­di­r.
 • Kompakt yapısı sayesi­nde kolay monte ed­ileb­il­ir.
 • Ayna merkezi­ndeki­ kanal sayesi­nde hava ve elektri­k kablolarının geç­işi­ kolaydır.YA-1 RJC Serisi İki Eksenli Pozisyonerler

Bağlı ii parçasının kaynak esnasında dönmesinin gerekli olduğu (örneğin dairesel veya eliptik kaynak) durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmışlardır.

İş parçası üzerindeki kaynak noktalarına ulaşmak için bazen tek eksen pozisyonerler yeterli olamaz. Böyle bir durumda parçayı söküp tekrar farklı konumda bağlamak hem iş kaybına hem de parçada deformasyonlara sebep olur. Bunlardan kaçınmak için iki eksen pozisyonerler tercih edilmelidir.

 • Panasonic robotlar ile eş zamanlı hareket eder. (Harmonik hareket yapabilir.)
 • Basit bir soket bağlantısı ile sistem tarafından hemen görünür, harici yazılıma ihtiyaç yoktur ve ayar gerektirmez.
 • Başlangıç noktasına geri dönmeyi gerektirmeyen AC servo motor kullanılmıştır.
 • TIG kaynak uygulamalarında kullanılabilir ve yüksek frekansa karşı dirençlidir.
 • Kompakt yapısı sayesinde kolay monte edilebilir.
 • Ayna merkezindeki kanal sayesinde hava ve elektrik kablolarının geçişi kolaydır.