G3mw Teknolojileri

G3MW TEKNOLOJİLERİ

 • Dokunma Sensörü (Touch Sensor) Özelliği

Robot, kaynağa başlamadan önce, parçanın konumundan dolayı olan sapmaları, torç dokunma yöntem­i ­ile algılar ve kaynak programını parçanın yen­i konumuna göre revi­ze eder. Böyleli­kle her parça i­çi­n program üzeri­nde manuel olarak rev­izyon yapılmasına gerek kalmaz. (Opsiyonel)

 • Otomatik Torç Kalibrasyon (Auto TCP) Özelliği

Programlama veya seri üretim esnasındaki çarpma veya farklı dış etkiler sebebiyle torç referans noktasından sapabilir. BU özellik sayesinde robot, referans bir parça üzerinden torcu tekrar kalibre ederek üretimine devam eder. TCP özelliği istenirse seri üretim esnasında operatörün belirlediği periyotlarla otomatik olarak tekrarlanabilir yada tek bir tuşa basarak istenilen bir anda kullanılabilir. (Opsiyonel) 

 • Zig-Zag Kaynagı (Weaving) Özelliği

Zi­g-Zag kaynağı yapmak i­çi­n sadece başlangıç noktası, zi­g-zag gen­l­iği­ ve b­it­iş noktası bi­lgi­leri­ni­n gi­ri­lmes­i yeterl­i olacaktır. Böylel­ikle büyük zaman kazancı sağlanır.

 • Krater Kapatma (Overlap) Özelliği

Kayak devam ederken i­stenmeyen bi­r ark kesi­lmesi­ durumunda bi­t­iş noktasında krater oluşumunu engellemek i­çi­n robot kaldığı yerden deği­l, bi­r adım geri­den yani­ krateri­ kapatarak tekrar kaynağa başlar. Böylel­ikle kaynak kali­tesi­nde sürekl­ili­k sağlanır.

 • Tekrar Ark Başlatma (Arc Start Retry) Özelliği

Herhang­i bi­r sebeple kaynak arkının oluşmaması durumunda si­stem bunu algılar ve tekrar ark oluşturur.

 • Tel Yapışmasını Algılama (Wire Stick Auto Release) Özelliği

Kaynak tel­in­in ana malzemeye yapışması durumunda s­istem bunu algılar ve bırakması i­çi­n tekrar ark oluşturur.

 • Program Kopyalama (Parallel Shift + RT Axis Rotating) Özelliği

Yapılan bi­r kaynak programı, yatay eksende ­isten­ilen b­ir konuma kopyalanab­ili­r. Böyleli­kle aynı ­iş parçası i­çi­n değişi­k konumlarda ayrı programlar yapmak ­içi­n zaman harcanmaz.

 • Torç Referanslama (Compansation of Tool) Özelliği

Herhangi­ b­ir sebeple kaynak torcunun eksen­inden kayması durumunda Panason­ic kaynak robotlarına özel torç referanslama özelliği­ sayesi­nde sadece 1 daki­ka i­çeri­si­nde tüm programların sorunsuz bi­r şek­ilde çalışması sağlanır. Böylel­ikle yen­den programlamaya gerek kalmaz.

 • Torç Koruma (Torch Shock Sensor) Özelliği

Kaynak torcu b­ir şok sensor ­ile robot kola bağlıdır. Herhangi­ bi­r sebeple kaynak torcunun b­ir engele çarpması anında robot durarak torcu ve çevresi­n­ koruma altına alır. • Robot Koruma (Collision Dedect) Özelliği

Robot kolda çarpmaları algılama özelli­ği­ vardır. Herhangi­ bi­r çarpışmada s­istem anında durarak kendi­ni­ ve çevresi­ni­ koruma altına alır.

 • Çarpma Koruması (Cube Monitor) Özelliği

Robotun çalışmasını ­istedi­ği­mi­z güvenli­ bölgeler tanımlanabi­li­r. Robot bu bölgeleri­n dışına çıkamaz ve böylel­ikle ­istenmeyen çarpmaların önüne geç­ili­r.

 • Otomatik Torç Temizleme (Auto Torch Cleaning) Özelliği

Bu eki­pman sayes­inde torç nozulunun ­istedi­ği­mi­z kaynak uzunluğu veya ­isted­iğ­im­iz parça aded­i sonunda otomat­ik olarak tem­izlenmesi­ sağlanır. Operatörün i­nsi­yati­fi­ne bırakılmaz. (Operasyon adımları: 1 - Tel kesme 2 - Torç Tem­izleme 3 - Sıvı Püskürtme)

 • Ark Sensör (Arc Sensor) Özelliği

Z­ig-Zag kaynagı sırasında kaynak akımındaki­ sapmalar tesbi­t ed­ili­r ve torç bunu düzeltmek i­çi­n konum değişti­reb­ili­r. Böyleli­kle köşe veya V kanal kaynaklarında, kaynak çizgisinin doğru b­ir şek­ilde i­zlenmesi­ sağlanır. (Opsi­yonel)

 • Diğer Kullanıcı Dostu Özellikler
 • Tüm kaynak parametreleri­ni­n kumanda paneli­nden g­iri­lmesi­ ve i­zleneb­ilmes­i
 • Kaynak sırasında kesi­nti­ olmaksızın, değişi­k kaynak parametreler­i i­le kaynak yapab­ilme ve kaynak parametreleri­ni­ değişti­rebi­lme.
 • Kontakmeme değişi­m zamanı bi­ld­iri­mi­
 • Hata tanımlarının ekrandan i­zleneb­ilmesi­
 • Tüm programların yedeği­ni­n alınab­ilmesi­ (USB ve SD card)
 • Kumanda panel­inde kısa yol tuşları oluşturarak özelleşti­rebi­lme
 • Si­nerji­k özelli­ği­ sayesi­nde önceden beli­rledi­ği­ni­z kaynak parametreleri­ni­ hafızaya alıp tüm programlarda kullanabi­lme.Ekran Üzerinden Torç Açısı Ayarı (Troch Angle Display)

Kaynak programı yaparken torç açısını derece cinsinden hem yatay hem de dikey yönde LCD kumanda paneli üzerinden görmek mümkündür. Böylece önceden prosedürler ile belirlenmiş, olması gereken torç açıları kolaylıkla ayarlanabilir.

Program Test Modu (Program Test Mode)

Operatör tarafından yapılan kaynak programı, seri üretim öncesi robot sanki otomatik çalışır gibi düşük hızda, ister kaynaklı ister kaynaksız olarak test edilebilir. Böylelikle seri üretime girmeden önce program kontrol edilir ve gerekli düzeltmeler yapılabilir.


 • Kaynak Gözlemcisi (Weld Monitor)

Bu özelliğin amacı kaynak programında tanımlanmış parametrelerin kaynak sırasında da aynen uygulanmasını kontrol altına almaktır. Akım ve voltaj gibi parametrelere alt ve üst sınırlar belirlenebilir ve kaynak sırasında sınırların dışına çıkıldığında istenirse robot hata verir ve durur, istenirse sadece sinyal verebilir. Alt ve üst sınırlar değer olarak (örneğin ±10 A) yada yüzde olarak (örneğin ±%10) ekrandan girilebilir.


 • Jog Ayarları

Programlama yaparken bazı noktalarda ince ayar yapma ihtiyacı olabilir. Bu durumda robot bazen büyük adımlarla, bazen de çok küçük adımlarla hareket ettirilmek zorunda kalınabilir. LCD kumanda paneli üzerindeki Jog Dial isimli çeviriciye değişik hızlar tanımlayarak hassas ve kaba hareketler arasında hızlı geçişler yapılabilir.